رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی

 

 

دکتر عبدالله بهمن پوری
عضو هیئت علمی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

دکتر اطهر تجلی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم طاهری کارشناس گروه

دکتر علی تقوایی نیا مدیر گروه روانشناسی

آقای عوض زاده کارشناس گروه

دکتر سیاهپور مدیر گروه تاریخ

سرکار خانم روانخواه کارشناس گروه

دکتر حسین قائمی اصل مدیر گروه الهیات

سرکار خانم سعیدی کارشناس گروه

دکتر رضا التیامی نیا مدیر گروه علوم سیاسی

سرکار خانم روان خواه کارشناس گروه

دکتر مرادی مدیر گروه علوم اجتماعی

آقای عوض زاده کارشناس گروه

دکتر ابوالحسن مؤمن نژاد مدیر گروه معارف اسلامی

آقای محمدصادق قائمی کارشناس گروه

دکتر حسینی مدیر گروه اقتصاد

آقای ستار آبروان کارشناس گروه

دکتر مژگان هوشمند مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

آقای ستار آبروان کارشناس گروه

دکتر محمدی شیخی مدیرگروه فلسفه

سرکار خانم سکینه سعیدی کارشناس گروه

دکتر سیدعقیل حسینی مدیر گروه جغرافیا

سرکارخانم فاطمه طاهری کارشناس گروه