Return to Skip Menu

Main Content

 

فرم های مورد نیاز دانشجویان مقطع کارشناسی :

- فرم تقاضای میهمانی موقت در دانشگاه دیگر را اینجا دانلود کنید.  

- فرم تقاضای میهمانی دائم در دانشگاه دیگر را اینجا دانلود کنید.   

- فرم تقاضای تغییر رشته به دانشگاه دیگر را اینجا دانلود کنید.   

- فرم تقاضای تغییر رشته در دانشگاه یاسوج را اینجا دانلود کنید.   

- فرم بررسی تقاضای دانشجو توسط دفتر مدیر آموزش دانشگاه یاسوج را اینجا دانلود کنید. 

- فرم تقاضای تکدرس (معرفی به استاد) را اینجا دانلود کنید.   

 

================================================

================================================

فرم های مورد نیاز دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:

- فرم تقاضای میهمانی موقت در دانشگاه دیگر: دانلود کنید. (فرم شماره 25)

- فرم انصراف از تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد: دانلود کنید. (فرم شماره 19)

 

- فرم انتخاب استاد راهنما: دانلود کنید. (فرم شماره 1)

- فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) پایان نامه: دانلود کنید. (فرم شماره 3) 

 

- فرم گزارش پیشرفت پایان نامه: دانلود کنید (فرم شماره 7). هر دانشجو باید هر سه ماه یکبار این فرم را تکمیل و به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نماید (ارائه سه گزارش پیشرفت قبل از دفاع نهایی برای همه دانشجویان الزامی است). 

- درخواست علی الحساب هزینه پایان نامه: دانلود کنید. (فرم شماره 6)

 

- فرم های درخواست دفاع از پایان نامه: فرم اعلام آمادگی برای دفاع (فرم شماره 8) و فرم پیشنهاد تاریخ برگزاری دفاع (فرم شماره 9) و دعوت نامه اساتید داور (فرم شماره 11). (ارائه فرم ها توسط دانشجو پانزده روز قبل از برگزاری دفاع الزامی است). 

- فرم های مورد نیاز برای روز برگزاری جلسه دفاع: فرم ارزشیابی پایان نامه (فرم شماره 13) (به تعداد اساتید راهنما، مشاور، داوران)، فرم گزارش نماینده امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (فرم شماره 14) ، فرم صورتجلسه دفاع (فرم شماره 15).  (ارائه این فرم ها توسط دانشجو به نماینده تحصیلات تکمیلی قبل از شروع برگزاری جلسه دفاع الزامی است). 

 

- مجوز تکثیر وصحافی پایان نامه: دانلود کنید. (فرم شماره 16)

- تسویه حساب نهایی هزینه پایان نامه: دانلود کنید. (فرم شماره 22)

- بررسی لوح فشرده و پایان نامه جهت مطابقت: دانلود کنید. (فرم شماره 24)

- طرح جلد روی لوح فشرده پایان نامه: دانلود کنید. (فرم شماره 26)

- صفحه فارسی امضای کمیته دفاع از پایان نامه: دانلود کنید. 

- صفحه انگلیسی امضای کمیته دفاع از پایان نامه: دانلود کنید. 

 

- فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد: دانلود کنید. (فرم شماره 18)

- گزارش دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی ارشد: دانلود کنید. (فرم شماره 17)

 

===============================================

===============================================

فرم های مورد نیاز دانشجویان مقطع دکتری:

- فرم انتخاب استاد راهنما: دانلود کنید. (فرم شماره 1)

- فرم انصراف از تحصیل: دانلود کنید. (فرم شماره 23)

- فرم تقاضای میهمانی موقت در دانشگاه دیگر: دانلود کنید. (فرم شماره 27)

 

- فرم اعلام آمادگی شرکت در ارزیابی جامع: دانلود کنید. (فرم شماره 8)

- فرم معرفی نماینده تحصیلات تکمیلی برای شرکت در ارزیابی جامع: دانلود کنید. (فرم شماره 9)

- صورتجلسه برگزاری ارزیابی جامع: دانلود کنید. (فرم شماره11)

 

- فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) رساله دکتری: دانلود کنید. (فرم شماره 3 مخصوص دانشجویان ورودی قبل از 96) 

- فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) رساله دکتری: دانلود کنید. (فرم شماره 3 مخصوص دانشجویان ورودی بعد از 96) 

- صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی (پروپوزال) رساله دکتری: دانلود کنید (فرم شماره 4) 

 

- فرم گزارش پیشرفت پایان نامه: دانلود کنید (فرم شماره 7). هر دانشجو باید هر شش ماه یکبار این فرم را تکمیل و به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نماید (ارائه سه گزارش پیشرفت قبل از دفاع نهایی برای همه دانشجویان الزامی است). 

- فرم تمدید سنوات دانشجویان دکتری: دانلود کنید. (فرم شماره 28)

- درخواست علی الحساب هزینه پایان نامه: دانلود کنید. (فرم شماره 6)

 

- فرم های درخواست دفاع از رساله: فرم برگزاری جلسه پیش دفاع (فرم شماره 12)  فرم اعلام آمادگی برای دفاع (فرم شماره 8) و فرم پیشنهاد تاریخ برگزاری دفاع (فرم شماره 13) و دعوت نامه اساتید داور (فرم شماره 14). (ارائه فرم ها توسط دانشجو پانزده روز قبل از برگزاری دفاع الزامی است). 

- فرم های مورد نیاز برای روز برگزاری جلسه دفاع: فرم ارزشیابی پایان نامه (فرم شماره 17) (به تعداد اساتید راهنما، مشاور، داوران)، فرم گزارش نماینده امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (فرم شماره 18) ، فرم صورتجلسه دفاع (فرم شماره19).  (ارائه این فرم ها توسط دانشجو به نماینده تحصیلات تکمیلی قبل از شروع برگزاری جلسه دفاع الزامی است). 

 

- مجوز تکثیر وصحافی رساله: دانلود کنید. (فرم شماره 20)

- تسویه حساب نهایی هزینه رساله: دانلود کنید. (فرم شماره 25)

- بررسی لوح فشرده و رساله جهت مطابقت: دانلود کنید. (فرم شماره 26)

- طرح جلد روی لوح فشرده رساله: دانلود کنید.

- صفحه فارسی امضای کمیته دفاع از رساله: دانلود کنید. 

- صفحه انگلیسی امضای کمیته دفاع از رساله: دانلود کنید

 

- فرم تسویه حساب دانشجویان دکتری: دانلود کنید. (فرم شماره 22)

- گزارش دانش آموختگی دانشجویان دکتری: دانلود کنید. (فرم شماره 21)