بسم الله الرحمن الرحیم

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌مندی از توانمندی و خلاقیت دانشجویان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری؛ انجمن‌های علمی دانشجویی و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی حوزه‌های مختلف دانش با حمایت دانشگاه‌ طبق مفاد آئین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی، تشکیل می شود و به فعالیت می‌پردازند. لیست انجمن های علمی فعال در دانشکده علوم انسانی به شرح ذیل است: 

- انجمن علمی دانشجویان فقه و مبانی حقوق

- انجمن علمی دانشجویان علوم سیاسی

- انجمن علمی دانشجویان روانشناسی

- انجمن علمی دانشجویان ادبیات فارسی

- انجمن علمی دانشجویان زبان انگلیسی

- انجمن علمی دانشجویان تاریخ

- انجمن علمی دانشجویان اقتصاد

- انجمن علمی دانشجویان فلسفه

- انجمن علمی دانشجویان جامعه شناسی

برای أشنایی با اعضا، دبیران، فعالیت ها، و برنامه های هر  انجمن علمی دانشجویی می توانید به صفحه گروه آموزشی مرتبط مراجعه فرمائید. 

أئین نامه تأسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجوئی اینجا قابل دریافت است.