فرم های مورد نیاز اعضای هیئت علمی :

- فرم قرارداد حق التدریس مدرسان مدعو را اینجا دانلود کنید.  

- راهنمای ثبت درخواست از پژوهانه در گلستان اینجا دانلود کنید.   

- فرم محاسبه امتیاز مدرسان حق التدریس اینجا دانلود کنید.   

- فرم ...................................دانلود کنید.   

- فرم ..................................ود کنید. 

- فرم ت..................................... دانلود کنید.   

 

================================================

================================================

فرم های مورد نیاز :

- فرم ت...................................... (فرم شماره 25)

- فرم ............................................. (فرم شماره 19)