دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه یاسوج هم اکنون دارای یازده گروه آموزشی مستقل با رشته - گرایش های متعدد در مقاطع تحصیلی مختلف می باشد. اطلاعات دقیق و جزئی هر گروه آموزشی اعم از تاریخچه، اعضای هیئت علمی، گرایش و مقطع تحصیلی و شیوه پذیرش در لینک های جداگانه هر گروه آموزشی به شرح ذیل قابل دریافت می باشد: