رضا رضایی

دکتری

عضو هیات علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: -

پست الکترونیک: rezarezaei93@yahoo.com

آدرس: -

زمینه تحقیقاتی: -


حسین قائمی اصل

دکتری

معاون آموزشی دانشکده

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: -

پست الکترونیک: -

آدرس: -

زمینه تحقیقاتی: -


سید عقیل حسینی

دکتری اقتصاد

عضو هیات علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: -

پست الکترونیک: -

آدرس: -

زمینه تحقیقاتی: -