Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

جناب دکتر علی تقوایی

تلفن تماس:07431003061

مکان: طبقه دوم دانشکده ادبیات و علوم انسانی