Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری
  1. دکتر ناصر نوشادی
  2. دکتر فریبرز نیکدل
  3. دکتر علی تقوائی نیا
  4. دکتر محمدرضا فیروزی
  5. دکتر قوام ملتفت