Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری
  1. دکتر ابوذر همتی
  2. دکتر علی کاظمی
  3. دکتر رضا رضوانی
  4. دکتر مژگان هوشمند
  5. دکتر عبدالواحد ظریفی
  6. دکتر روح الله زارعی
  7. دکتر محمد جعفر جباری