Return to Skip Menu

Main Content

چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری
  1. دکتر علی رضائیان
  2. دکتر کشواد سیاهپور
  3. دکتر نعمت اله زکی پور
  4. دکتر محمود مهمان نواز