Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

سرکار خانم یلدا رونخواه 

تلفن تماس:07431003360

مکان:طبقه اول دانشکده ادبیات و علوم انسانی