Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری
  1. دکتر علیرضا فاضلی
  2. دکتر عبدالله بهمن پوری
  3. دکتر بی بی زینب حسینی
  4. دکتر ابوالفضل علیشاهی
  5. دکتر سید مصطفی موسوی اعظم
  6. دکتر حسین قائمی اصل
  7. دکتر علی حسینی
  8. دکتر داریوش بخردیان