Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری
  1. دکتر علی حیدری
  2. دکتر مریم مختاری
  3. دکتر اصغر میرفردی
  4. دکتر سیروس احمدی
  5. دکتر رامین مردای
  6. دکتر سید صمد بهشتی
  7. دکتر آرمان حیدری