Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری
  1. دکتر علیرضا سمیعی اصفهانی
  2. دکتر علی باقری دولت آبادی
  3.  دکتر جاسب نیکفر
  4. دکتر حمدالله اکوانی
  5. دکتر علی مختاری
  6. دکتر رضا التیامی نیا
  7. دکتر ابوذر رفیعی
  8. دکتر ابوذر فتاحی زاده
  9. دکتر رضا دهبانی پور