Return to Skip Menu

Main Content

چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری
  1. دکتر علی باقری دولت آبادی
  2. دکتر محمود اکبری
  3. دکتر علیرضا سمیعی
  4. دکتر رضا التیامی نیا
  5. دکتر ابوذر رفیعی
  6. دکتر حمداله اکوانی
  7. دکتر علی مختاری
  8. دکتر جاسب نیکفر
  9. دکتر رضا دهبانی پور