Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری
  1. دکتر ابوالحسن بختیاری
  2. حاج آقا امرالله اندرزیان
  3. دکتر قباد محمدی شیخی
  4. دکتر محمد مهدی روشنفکر