Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری
  1. دکتر فیض الله جوزاریان
  2. دکتر سید عقیل حسینی