Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

دکتر علیرضا سمیعی اصفهانی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

دکتر کشواد سیاهپور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر قاسم سالاری مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

آقای نگهداری کارشناس گروه

دکتر علی تقوایی نیا مدیر گروه روانشناسی

آقای خزایی کارشناس گروه

دکتر عبدالواحد ظریفی مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم فرخی کارشناس گروه

دکتر علی رضائیان مدیر گروه تاریخ

خانم خداپرست کارشناس گروه

دکتر حسین قائمی اصل مدیر گروه الهیات

خانم سعیدی کارشناس گروه

دکتر رضا التیامی نیا مدیر گروه علوم سیاسی

خانم روان خواه کارشناس گروه

دکتر سید صمد بهشتی مدیر گروه علوم اجتماعی

آقای عوض زاده کارشناس گروه

دکتر روشنفکر مدیر گروه معارف اسلامی

آقای قائمی کارشناس گروه

دکتر فیض الله جوزاریان مدیر گروه اقتصاد

آقای خزائی کارشناس گروه

دکتر علی حسینی مدیرگروه فلسفه

خانم خداپرست کارشناس گروه

 

دکتر علی باقری دولت آبادی معاون پژوهشی دانشکده

خانم دانادوست کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

خانم کوثر شفیعی مسئول دفتر دانشکده