Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

 

 

جناب آقای دکتر محمدی شیخی

تلفن تماس:07431003268

مکان: طبقه اول دانشکده ادبیات و علوم انسانی