Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

سرکار خانم سعیدی 

تلفن تماس: 07431003060

مکان: طبقه اول دانشکده ادبیات و علوم انسانی