Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

جناب آقای دکتر قائمی اصل 

تلفن تماس: 07431003267

مکان : طبقه دوم دانشکده ادبیات و علوم انسانی