Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری


 

 

آرایش ترمی کارشناسی روانشناسی

ترم اول

 

ترم دوم

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

022

مباحث اساسي در روانشناسي ۱

2

------

*

027

مباحث اساسي در روانشناسي ۲

2

مباحث اساسي در روانشناسي ۱

023

تاريخ ومكاتب روانشناسي و نقد آن

3

-------

*

013

آمار استنباطي

3

------

024

انسان از ديدگاه اسلام

2

-------

*

028

روانشناسي فيزيولوژيك

2

-------

012

آمار توصيفي

2

------

*

015

احساس و ادراك

2

-------

025

فيزيولوژي اعصاب و غدد

2

-------

*

030

روانشناسي تحولي ۱

2

روانشناسي تحولي ۲

026

مباني جامعه شناسي

2

-------

*

079

روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان

2

--------

 

 

2

 

*

047

مباني مشاوره و راهنمايي

2

-------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

014

روش تحقيق

3

-------

*

017

فلسفه علم روانشناسي

2

مباحث اساسي در روانشناسي ۱

029

انگيزش و هيجان

2

روانشناسي فيزيولوژيك

 

*

032

آشنايي با فلسفه اسلامي

2

-------

031

روانشناسي تحولي ۲

2

روانشناسي تحولي ۱

*

037

متون روانشناسي ۱

2

مباحث اساسي در روانشناسي1

092

معرفت شناسی

3

-------

*

040

روان سنجي

3

-------

034

روانشناسي شناختي

2

مباحث اساسي در روانشناسي1

*

041

روانشناسي يادگيري

2

مباحث اساسي در روانشناسي1

035

روانشناسي دين

2

مباحث اساسي در روانشناسي ۱

*

033

روانشناسي شخصيت

2

روانشناسي تحولي ۱

036

روانشناسي اجتماعي

2

مباني جامعه شناسي

 

043

آموزه هاي روانشناختي در قرآن

2

مباحث اساسي در روانشناسي ۱

014

فناوری اطلاعات در روانشناسی

 

آمار استنباطی1

 

045

آسیب های روانشناسی  1

 

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم  پنجم

 

ترم  ششم

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

038

متون روانشناسي ۲

2

مباحث اساسي در روانشناسي ۱

*

049

آزمون هاي روانشناختي ۲

2

روانشناسي شناختي

042

روانشناسي تربيتي

2

روانشناسي يادگيري

*

021

رفتار سازماني

2

-------

046

آسيب شناسي رواني ۲

2

                       -------

*

050

اصول روانشناسي باليني

2

-------

039

روانشناسي تجربي

3

روانشناسي فيزيولوژيك

 

*

060

روانشناسي افراد با نيازهاي خاص۲

2

-------

048

آزمون هاي روانشناختي ۱

2

روانشناسي شناختي

*

051

بهداشت رواني

2

-------

053

آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان

2

روانشناسي تحولي2

*

054

روانشناسي خانواده

2

-------

059

روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۱

2

روانشناسي تحولي ۲

*

056

مشاوره شغلي و حرفه اي

2

مباني مشاوره و راهنمايي

019

روانشناسي صنعتي-سازماني

 

مباحث اساسي در روانشناسي ۱

 

 

 

 

 

ترم هفتم

 

ترم  هشتم

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

052

روانشناسي سلامت

2

آسيب شناسي رواني ۲

 

*

074

روانشناسي اخلاق

2

مباحث اساسي در روانشناسي ۱   

055

نظريه ها، اصول و فنون مشاوره و....

3

آسيب شناسي رواني ۲

 

*

072

كليات روانپزشكي

2

آسيب شناسي رواني ۲

 

057

روانشناسي اجتماعي كاربردي

2

روانشناسي اجتماعي

*

063

پژوهش(عملي-انفرادي)

3

-------

020

روانشناسي كار و مديريت

2

-------

*

062

شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار

2

آسيب شناسي رواني ۲

 

060

توانبخشي افراد با نيازهاي خاص

2

روانشناسي افراد با نيازهاي خاص۲

*

044

آموزه های روانشناسی در حدیث

2

مباحث اساسي در روانشناسي ۱

075

ناتوانائي هاي يادگيري

2

روانشناسي تربيتي

*

058

آسيب شناسي اجتماعي

2

روانشناسي اجتماعي كاربردي

052

روانشناسي سلامت

2

آسيب شناسي رواني ۲

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرایش ترمی کارشناسی ارشد  روانشناسی تربیتی          

ترم اول

 

ترم دوم

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

1418001

نظریه های رشد

2

---------

*

1418007

روش تحقيق

2

آمار استنباطی 

1418002

روانشناسي تربيتي

2

---------

*

1418008

نظريه هاي يادگيري كاربردي

3

   روانشناسي تربيتي

1418003

آمار استنباطي

3

---------

*

1418009

كاربرد كامپيوتر در روانشناسي تربيتي

2

---------

1418005

متون تخصصي

2

---------

*

1418010

اختلالات يادگيري

2

---------

1418006

تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته

2

---------

*

1418011

روانشناسي  شخصیت

2

---------

 

 

 

 

*

 

 

 

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

1418004

نظريات تربيتي و مكاتب فلسفي

2

---------

*

1418099

پایان نامه

4

 

1418081

روشهاي تغيير واصلاح رفتار

2

نظريه هاي يادگيري

*

 

 

 

 

1418082

سنجش واندازه گيري

2

---------

*

 

 

 

 

1418087

نظريه ها وروشهاي آموزش

2

---------

*

 

 

 

 

1418083

نظريه هاي انگيزش در آموزش و پرورش

2

---------

*

 

 

 

 

                     

 

آرایش ترمی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی       

ترم اول

 

ترم دوم

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

1418098

روانشناسي تربيتي

2

---------

*

1418505

كاربرد كامپيوتر

2

---------

1418101

متون تخصصي

2

---------

*

1418506

روشهاي ارزيابي آموزشي

2

---------

1418500

ریاضیات پایه

2

---------

*

1418507

روش تحقيق در علوم تربيتي 1

2

---------

1418501

روشهای آماری 1

2

---------

*

1418508

روشهاي آماري2

2

روشهای آماری 1

1418504

مبانی نظری و کاربرد

2

---------

*

1418509

روشهاي تدريس پيشرفته

2

روشهای آماری 1

1418503

مطالعه تطبیقی

2

---------

*

1418510

شيو هاي پژوهش كيفي

2

روانشناسي تربيتي

ترم سوم

 

ترم چهارم

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

1418084

روش تحقيق در علوم تربيتي 2

2

روانشناسي تربيتي

*

 

 

 

 

1418086

سمينار پژوهشي درمسائل تعليم وتربيت

2

---------

*

 

 

 

 

1418100

پایان نامه

6

---------

*

 

 

 

 

 

   دانلود : arayesh_termi.doc           حجم فایل 166 KB