Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

 

 

 

آرایش ترمی دکتری جامعه شناسی (مسایل اجتماعی )    

 

ترم اول

 

ترم دوم

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

093-11-14

روش هاي تحقيق پيشرفته

2

--

*

076-11-14

كاربرد روشهاي كمي و كيفي

2

--

094-11-14

نقد نظريه هاي جامعه شناسي

2

        --

*

078-11-14

روشهاي تحليل آماري پیشرفته

2

        --

126-11-14

جامعه شناسي فساد سازماني

2

--

*

087-11-14

تلفيق نظريه هاي جامعه شناسي

2

--

 

 

 

--

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

ش- درس

عنوان درس

واحد

پیش نیاز

073-11-14

جامعه شناسی مذهب

2

--

*

103-11-14

آزمون جامع

--

 

096-11-14

جامعه شناسي زنان

2

        --

*

100-11-14

رساله دکتری

18

 

128-11-14

جامعه شناسي انحرافات

2

--

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....آرایش ترمی کارشناسی جامعه شناسی.....

ترم دوم


ش – درس

عنوان درس

وضعیت درس

واحد

پیش نیاز

002-11-14

مبانی جامعه شناسی  2

اصلی

3

مبانی جامعه شناسی  1

003-11-14

مبانی جمعیت شناسی

اصلی

2

--------------

005-11-14

مبانی روانشناسی

اصلی

3

--------------

053-11-14

اصول علم سیاست

اصلی

2

--------------

010-11-14

آمار مقدماتی

پایه

2

ریاضیات پایه

008-11-14

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

پایه

2

--------------

ترم چهارم


ش – درس

عنوان درس

وضعیت درس

واحد

پیش نیاز

025-11-14

نظریه های جامعه شناسی 2

اصلی

3

نظریه های جامعه شناسی 1

013-11-14

زبان تخصصی  1

  اصلی

2

زبان عمومی

038-11-14

جامعه شناسی  خانواده

تخصصی

2

مبانی جامعه شناسی  2

023-11-14

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

اصلی

2

-----------

032-11-14

اقتصاد ایران

اختیاری

2

اصول علم اقتصاد

040-11-14

جامعه شناسی ارتباط جمعی

تخصصی

2

مبانی جامعه شناسی  2

044-11-14

کاربرد جمعیت شناسی

تخصصی

2

مبانی جامعه شناسی  2

ترم  ششم


ش – درس

عنوان درس

وضعیت درس

واحد

پیش نیاز

020-11-14

روش تحقیق عملی

تخصصی

2

روش تحقیق نظری

021-11-14

جامعه شناسی انقلاب

اصلی

2

------------

022-11-14

جامعه شناسی قشر ها و نابرابریها

اصلی

2

نظریه های جامعه شناسی 1

034-11-14

تغییرات اجتماعی 

اختیاری

3

مبانی جامعه شناسی  1

035-11-14

جامعه شناسی روستایی

تخصصی

3

مبانی جامعه شناسی  2

043-11-14

جامعه شناسی ایلات عشایر ایران

تخصصی

2

مبانی جامعه شناسی  2 و مردم شناسی

045-11-14

تکنیک های خاص تحقیق

تخصصی

3

روش تحقیق نظری

ترم هشتم


ش – درس

عنوان درس

وضعیت درس

واحد

پیش نیاز

047-11-14

کار تحقیقی

تخصصی

4

روش تحقیق عملی

024-11-14

بررسی مسایل اجتماعی

اصلی

3

-------------

026-11-14

جامعه شناسی در ادبیات فارسی 

اصلی

2

-------------

031-11-14

جامعه شناسی آموزش و پرورش  

اختیاری

2

مبانی جامعه شناسی  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ....آرایش ترمی کارشناسی جامعه شناسی......

ترم اول


ش – درس

عنوان درس

وضعیت درس

واحد

پیش نیاز

001-11-14

مبانی جامعه شناسی  1

پایه

3

----------------

006-11-14

مبانی فلسفه

پایه

2

----------------

004-11-14

مبانی مردم شناسی  

پایه

2

----------------

009-11-14

ریاضیات پایه  

پایه

2

----------------

052-11-14

مبانی کامپیوتر

اختیاری

2

----------------

ترم سوم


ش – درس

عنوان درس

وضعیت درس

واحد

پیش نیاز

018-11-14

نظریه های جامعه شناسی  1

اصلی

2

مبانی جامعه شناسی 2

011-11-14

آمار در علوم اجتماعی

پایه

2

آمار مقدماتی

008-11-14

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

پایه

2

-------------

014-11-14

اصول علم اقتصاد

پایه

2

ریاضیات پایه

015-11-14

روانشناسی اجتماعی

پایه

2

مبانی روان شناسی

016-11-14

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

پایه

2

مبانی جمعیت شناسی

ترم پنجم


ش – درس

عنوان درس

وضعیت درس

واحد

پیش نیاز

013-11-14

زبان تخصصی 2

پایه

2

زبان تخصصی 1

019-11-14

روش تحقیق نظری 

اصلی

2

آمار در علوم اجتماعی

028-11-14

جامعه شناسی  کارو مشاغل

اختیاری

3

مبانی جامعه شناسی 2

029-11-14

جامعه شناسی  سیاسی 

اختیاری

2

مبانی جامعه شناسی 2

039-11-14

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی  

تخصصی

2

مبانی جامعه شناسی 2

041-11-14

جامعه شناسی  توسعه

تخصصی

2

مبانی جامعه شناسی 2

ترم هفتم


ش – درس

عنوان درس

وضعیت درس

واحد

پیش نیاز

027-11-14

جامعه شناسی  پزشکی

اختیاری

3

مبانی جامعه شناسی 2

037-11-14

جامعه شناسی   صنعتی

تخصصی

3

مبانی جامعه شناسی 2

036-11-14

جامعه شناسی  شهری

تخصصی

3

مبانی جامعه شناسی 2

042-11-14

جامعه شناسی  سازمانها

تخصصی

3

مبانی جامعه شناسی 2

046-11-14

کاربرد کامپیوتر   Spss

تخصصی

3

 روش تحقیق نظری

 

   دانلود : jame_shenasi.doc           حجم فایل 166 KB