Return to Skip Menu

Main Content

يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

دکتر علی باقری دولت آبادی