Return to Skip Menu

Main Content

يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

 گروه زبان و ادبیات انگلیسی
مدیر گروه
اعضای هیئت علمی
کارشناس گروه