Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

مدیر آموزش دانشکده جناب آقای کشواد شجاعی

تلفن تماس: 07431003004

 

مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه دوم - دفتر آموزش