Return to Skip Menu

Main Content

چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧

ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهاى آن هدف دار کنیم و پژوهش ها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم. مقام معظم رهبری

مدیر آموزش دانشکده آقای علی یزدان پناه

تلفن تماس: 07433242151

ایمیل:  yazdanpanah@yu.ac.ir

مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه سوم - دفتر آموزش