آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی: دانلود

آیین نامه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد: دانلود 

آیین نامه دانشجویان دوره های دکتری: دانلود

==================================================

آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان: دانلود  

آیین نامه دانشجویان ممتاز دانشگاه یاسوج: دانلود

شیوه نامه اعطای بورس تحصیلی به پذیرفته شدگان دانشگاه یاسوج: دانلود

آیین نامه تحصیل همزمان دانشجو در دو رشته (ویژه استعدادهای درخشان): دانلود

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه: دانلود

===================================================

راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی: دانلود

 

ثبت و تایید گزارش عملکرد فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (گزارش سه ماهه و شش ماهه) گردش کار . راهنما